Make your own free website on Tripod.com
 

                                                         SİTOLOJİ SORULARI (2005) 
   

1.     Isıtma, yüksek basınç, asidice gibi etkenler proteinlerin zincir yapısını bozar. Bu olaya ……… denir.

A) Renatürasyon                                     C) Denatürasyon

B) Katobolizma                                       D) Hidroliz

2.     Aşağıdakilerden hangisi düz yüzlü ER’un görevlerinden biri değildir.

A) Çizgili kaslarda kasın kasılıp gevşemesi

B) Kolesterol ve safra yapımı

C) Protein sentezi

D) Midede asit salgılanması

3.     Proteinlerin primer, sekonder ve tersiyer yapılarındaki ortak özellik nerdir?

A) Lineer olmaları

B) Polipeptid zincirinin yün yumağını andırır şekilde olması.

C) Bir protein molekülünde iki eveya daha fazla polipepid zinciri vardır.

D) Hepsinde yalnız bir polipepdit zinciri vardır.

4.     Bir hayvan hücresini gelişmiş yapılı bir bitki hücresinden ayran organel ve görevi hangisinde doğru verilmiştir.

A) Mitekondri – ATP Sentezi                  C) Sentrozom - İğ ipliklerinin oluşumu

B) Ribozom – Protein Sentezi                  D) Golgi – Salgı Üretimi  

5.     -Çekirdekcikte sentezlenme

-Protein ve rRNA’dan sentezlenme

-Zarsız bir yapıda olma

Bu özelliklere hangi organel sahiptir?

A) Lizozom                                             C) Çekirdek

B) Golgi                                                 D) Ribozom

6.     -Sükroz

-Yağ

-Dipeptit

-Nişasta

Yukarıdaki organik moleküllerden hangileri eşit sayıda monomer içerir?

A) 1 ve 2                                                C) 1 ve 4

B) 1 ve 3                                                          D) 2 ve 4

7.     -Kolorofil sentezleme

-Nişasta sentezleme

-inorganik madde tüketme

Canlı Hücrelerin tümü bu özelliklerden hangisine sahiptir?

A) Yalnız I                                            C) Yalnız III

B) Yalnız II                                           D) I ve III

8.     Mitekondri DNA’sın da nükleus DNA’sına göre daha fazla olan bazlar hangileridir?

A) Sitozin ve Timin                                 C) Guanin ve Sitozin

B) Guanin ve Urasil                                 D) Adenin ve Timin 

9.     Matriksin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur.

I-HPO4                              A) I – II – VI  

II- CL                       B) III- IV – VI

III- SO4                            C) Yalnız II

IV- Tuzlar                 D) I – II – III – IV

V- Glikoz

VI- CO2

10. Hücrede protein sentezini hangi organel yapar?

A) Lizozom                                             C) Mitekondri

B) Koful                                                 D) Ribozom

11. Hücrede enerjiyi hangi organel üretir?

A) Lizozom                                             C) Mitokondri

B) Koful                                                 D) Ribozom

12. Glikolipit ve Spingolipitler aşağıdakilerden hangisinin yapı taşını oluşturur?

A) Beyin ve Tüm Sinir dokusunu

B) Beyin ve Görme organı

C) Tüm sinir dokusu ve İşitme organı

D) Beyin ve İşitme organı

13. Aşağıdakilerden hangisi tüm proteinlerin içerdiği element değildir?

A) C                                                      C) P

B) H                                                      D) O

14. Aşağıdakilerden hangisi golgi aygıtının E.R.’dan farklarından değildir.

A) Zarla çevrili yassı keselerden oluşumu

B) Gruplaşmış olarak stoplazmanın belli bir bölgesine yerleşmesi

C) Zarların üzerinde ribozom bulunmayışı

D) Dikdiyozom adı verilen yapı bulunur

15. Glikozun yokuş yukarı taşınması için gerekli enerji Na Gradiyentinden sağlanır. Böyle bir taşınıma ne denir?

A) Dontransport                                     C) Countertransport

B) Transport                                          D) Exchange

16. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücrelerde bulunur?

A) Golgi aygıtı                                        C) E. Redikulum

B) Mitokondri                                         D) Ribozom

17. Aşagıdakilerden hangisi sil ve flagellum oluşumun da rol oynar?

A) Golgi aygıtı                                        C) E. Redikulum

B) Ribozom                                             D) Sentrioller

18. Elektronların ortaklaşa kullanılarak oluşturduğu bağa ne denir?

A) İyonik bağ                                         C) Hidrojen bağ

B) Kovalent Bağ                                      D) Wander wals bağ

19.  Hücrede serbest bağlı halde bulunan en fazla kimyasal madde hangisidir.

A) Su                                                     C) Yağ

B) Mineral                                            D) Protein

20.  Hangisi Kimyasal bağlar grubuna girer?

A) Wander walls bağlar                         C) İyonik bağlar

B) Hidrojen bağları                                D) Kovalent bağlar

21. Hangisi hücredeki organik bileşiklerden değildir?

A) Protein                                              C) Karbonhidrat

B) Su                                                     D) Lipit

22.  Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit ve yağlar için eşit değildir?

A) Dehidrasyon sentezi ile üretilme

B) Canlı dokuların da depolanma

C) Yapısal olarak kullanılma

D) Tek çeşit monomerden oluşma

23. Hayvan hücresin de ve bitkinin kök hücresinde bulunmayan organel hangisidir?

A) Kloroplast                                          C) E.R.

B) Mitokondri                                        D) Golgi aygıtı

24. Aşağıdakilerden hangisi hücrede bulunan stpolazmanın bir işlevidir?

A) Yapısal Maddeleri sentezlemek

B) Bölünmeyi Sağlamak

C) Hücredeki fizyolojik olayları sağlamak

D) Hücrenin zarlarını onarmak

25. Aşağıdakilerden hangisi Stoloji bilim dalının kapsamına girer?

A) Dokuların yapısını incelemek

B) Canlını iç yapısını incelemek

C) Hücrelerin yapısını ve işlevini incelemek

D) Canlı yapısını oluşturan moleküllerin yapısını incelemek

26. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının işlevlerinden değildir?

A) Hücre bütünlüğünün korunması

B) Hücrenin çevresi ile seçimli madde alışverişi yapması

C) İç ortam özelliklerinin sabit kalması

D) Hücre içi hareketin sabit kalmasını sağlar.

27. Aşağıdaki hücresel organel çiftlerinden hangisi,aynı hücrede birlikte bulunmaz?

A)Mitokondri-Kloroplast                         C) Kloroplast-Lizozom

B) Koful-Ribozom                                   D) Ribozom-Mitokondri

28. Bir hayvan hücresinin yalnız hücre zarından alınacak bir parçasındaki organik bileşiklerin hidrolizinden aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Protein,selüloz,amino asit                    C) Früktoz,maltoz,amino asit

     B) Amino asit,giserin,glikoz                     D) Amino asit,yag asiti,gliserin 

29. Ribozomların oluşumu aşağıdaki kimyasal madde çiftlerinin hangisi ile gerçekleşir?

A) RNA-protein                                              C) DNA-RNA

B) DNA-karbonhidrat                             D) RNA-vitamin

30. Kemik resorbsiyonunu sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mitokondri                                         C)Lizozom

     B)Ribozom                                             D)Golgi cisimcigi      

31. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri hücre zarından aktif taşıma ile alınmaz?

I- Na

     II- Oksijen

     III- Hidrojen

     IV- N

A) I ve II                                              C) II ve III

B) II ve IV                                            D) I ve IV

32. Bir başka molekülün aracılığı olmaksızın taneciklerin zardan kendi kinetik hareketleriyle geçişine  .............denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Birincil aktif taşınım

B) İkincil aktif tasınım

C) Basit düfüzyon     

D) Kolaylaştırılmış difüzyon

33. Sentrioller Aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A) Çiçekli bitkiler                                  C) Siliatalar

B) Omurgalılar                                       D) Flagellata

34. Isıtma, yüksek basınç, asidite gibi etkenler proteinlerin zincir yapısını bozar. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renatürasyon                                     C) Fermantasyon

B) Denatürasyon                                     D) Redüksiyon

35. Bitkilerdeki golgi aygıtına ne denir?

A) Dikdiyozom                                       C) Golgiyozom

B) Golgi vesikülü                                     D) Golgi vakuolü

36. Aşağıdakilerden hangisi E.R.’un önemli görevidir?

A) Stoplazmanın kollaidal yapısına destek sağlamak

B) Ribozomlarda sentezlenen salgı ürünlerini golgi aygıtına taşımak

C) Polizomlar üzerinde sentezlenip zar yapısına katılmak

D) Hücre bölünmesinde rol almak

37. Stoplazmik Vakuol siteminin en gelişmiş kısmını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A) E.R.                                                   C) Nükleus Zarı

B) Golgi Aygıtı                                       D) Mitekondri

38. Stoplazmik vakuol sistem aşağıdakilerden hangisinde oluşmaz?

A) E.R.                                                   C) Çelirdek Zarı

B) Golgi kompleksi                                  D) Stoplazma

 

39. Hücre zarı üzerindeki seçici bağlama bölgesine tutunarak maddenin hücreye alınması olayına ………….. Denir?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getrilmelidir?

A) Aktif taşıma                                               C) Fagositoz

B) Reseptör aracılığı ile endositoz           D) Ekzositoz

40. Protein kalıplarını kontrol eden kalıplardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aminoasit kapıları                              C) Difizyon kapıları

B) Mekanik kapılar                                 D) Aktif kapılar

41. Sentriollerin hücredeki en belirgin görevi nedir?

A) Protein sentezi                                   C) Fagositoz

B) Hücre bölünmesi                                 D) Enerji sentezi

42. Aşağıdakilerden hangisi RNA’da bulunmaz?

A) Urasil                                               C) Sitozin

B) Timin                                                 D) Guanin

43. Aşağıdakilerden hangisi mitekondri yozlaşmasına örnek değildir?

A) Parçalanma

B) Krista adı verilen uzantılar oluşturma

C) Mitekondri içinde fazla madde yoğunlaşması

D) Organellerin hiyalin granüllerine dönüşmesi

44. Aşağıdakilerden hangisi Hücre zarının işlevlerinden biri değildir?

A) Seçimli madde alışverişi                     C) Sil ve Flagellum oluşumu

B) Artık ürünlerin dışarı atılması             D) Hücre bütünlüğünün korunması

45. Hücrelerde en fazla bulunan kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen                                             C) Su

B) Hidrojen                                            D) Karbondioksit

46. Aşağıdakilerden hangisi Disakkarit karbonhidrattır?

A) Glikoz                                                        C) Glikojen

B) Maltoz                                              D) Kitin

47. Aşağıdakilerindin hangisi hücre zarının işlevlerinden değildir?

A) Hücre bütünlüğünün korunması

B) Hücrenin çevresiyle seçimli madde alışverişi yapması

C) İç ortam özelliklerinin sabit kalması

D) Hücre içi hareketinin sabit kalmasını sağlar

48. Sentriollerin distol ucu ince ve yoğun bir halkayla kaplıdır. Bu yapıya ne denir?

A) Bazal Cisim                                        C) Bazal Levha

B) Satellit                                              D) Aster

49. Hücreyi kim kaç yılında bulmuştur?

A) Robert Hook 1964                             C) Danrella ve Davson 1963

B) Overton 1902                                    D) Ebubekir Yılmaz 1984 

50. Şu anda geçerli olan zar  modeli nedir ve kim tarafından bulunmuştur?

A) Akıcı mozaik zar modeli – Daniella ve Davson (1952)

B) Akıcı mozaik zar modeli – G.L. Nichelson (1975)

C) Hücre zarı lipitlerden oluşmuştur – Overton (1902)

D) Akıcı mozaik zar modeli- Porter ve Ark. (1945) 

                                       CEVAP ANAHTARI

 

 

1-c

2-c

3-d

4-c

5-d

6-b

7-c

8-c

9-d

10-d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- c

12-a

13-c

14-a

15-a

16-d

17-d

18-b

19-a

20-d

  

  

 

 

 

 

 

 

21-b

22-d

23-a

24-c

25-c

26-d

27-c

28-d

29-a

30-c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-b

32-c

33-a

34-b

35-d

36-b

37-a

38-a

39-b

40-b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-a

42-b

43-b

44-c

45-c

46-b

47-d

48-c

49-a

50-b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa