Make your own free website on Tripod.com
 

SİTOLOJİ SORULARI (final 2005)

1.           Lizozom yapısında bulunan …………… sayesinde hücre kendini sindiremiyor?
A) Proteinaz                                                       C) Fosfolaz     

B) Lipoprotein                                                    D) Asitupaz

2.           Nukleusu oluşturan bölgeler ve özellikleri hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) PorsFibrosa       -» Nukleusun iç bölgesidir RNA ve protein içerir.

         B) PorsGranulosa    -» İçteki granürlü bölgeyi çepeçevre sarar. RNA ve Protein içerir.

         C) Amorf Bölge      -» Ağımsı bir yapıdadır. Bu bölgeye nükleus iskeleti de denir.

         D) Pors Kromozoma-» İnce yapılıdır. Tesbih tanesi şeklinde düğümlerden oluşur.

3.           Aşagıdakilerden hangisi protein sentezinin ilk üç aşamasından biri değildir?

A) Protein sentezinin başlaması                           C) Propeptit zincirinin uzaması

B) Translasyon                                                   D) Terminasyon

4.           Aşağıdakilerin hangisinde Nukleus bulunmaz?

A) Fare                                                              C) Çam

B) Deve                                                              D) Memelilerin eritrositlerinde

5.           Nukleusun iki zarı arasındaki bölgeye ne adı verilir?

A) Perinukleer Aralık                                          C) Heterefogozom

B) Por Kompleksi                                                 D) Sferozom

6.           Işık mikroskobunda stoplazma ve nükleusu birbirinden ayıran kesin bir sınıra ne ad verilir?

A) Troplast                                                        C) Ankilem

B) Karyoteka                                                      D) Kinetekor

7.           Polizomlardan prokaryotlarda …………………… gelişmiş olduğu için protoplazmada serbest olarak oluşturulur.

Yukarıdaki Boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A) Ribozom                                                        C) Lizozom

B) Endoplazmik Redikulum                                  D) Mitekondri

8.           Porların stoplazmaya ve nükleoplazmaya bakan yüzeyinde elektronca opak bir madde halka biçiminde yığılma yapar.

Bu halkalara ne denir?

A) Biamulus                                                        C) Annulus

B) Heteropale                                                    D) Öannulus

9.           Sentromeri bir uçta olan kromozoma ne ad verilir?

A) Telosentrik Kromozom                                    C) Akrosentrik Kromozom

B) Bölünmüş Kromozom                                       D) Metasentrik Kromozom

10.       Kromozomların uç kısmına ne ad verilir?

A) Tekomer                                                        C) Kromonema

B) Satellit                                                          D) Asrin

11.       Lizozomların en önemli özelliği nedir?

A) Etrafının lipopretein yapıda ünitmebran özelliği gösteren bir zarla çevrili olması.

B) Stabil halde bulunması

C) Lizozom enzimlerinin çoğunun stabil halde bulunması

D) Büyüklüklükleri yönünden polimorfizim göstermesi

12.       Zarar gören dokuların tamamen yok edilmesi hangi organelin görevidir.

A) Endoplazmik Redikulum                                  C) Çekirdek

B) Lizozom                                                         D) Golgi Aygıtı

13.       Yeri her hücrede sabit olan organel hangisidir?

A) Mitekondri                                                    C) Lizozom

B) Endoplazmik Redikulum                                  D) Golgi Aygıtı

14.       Nükleost nedir?

A) Tek Hücrelilerde fazla suyun dışarı atıldığı organeldir.

B) Hücrede sindirimle görevli olan organeldir.

C) Hücrede salgı görevini üstlenen organeldir.

D) Bakterilerde nükleusun kimyasal yapı özelliği gösteren  bölgenin nukleusa eş olduğu kabul edilen bölgelere verilen addır.

15.       Kromozomlar sıcak su, asit buharı, alkolik çözeltiler ve KCN gibi maddelerle muamele edilince yapısında küçük ve büyük spiraller şeklinde kıvrılmış olan iplikçiklerin adı nedir.

A) Kromonema                                                    C) Akrosentrik

B) Kromomer                                                      D) Telosentrik

16.       Stoplazma bölgesinde yan yana duran ve koyu boyanan iki küçük granül olarak görülür. Bu yapının hepsine ne ad verilir?

A) Sentriol                                                         C) Sentrozom

B) Kinotozom                                                      D) Prisentriolar

17.       Aşağıdakilerden hangisi lizozomun hücredeki fonksiyonlarından değildir?

A) Hücre içi sindirim yolu ile beslenme  

C) Kemik Reserbsiyonu

B) Uygun olmayankoşullarda otofaş yolu ile beslenme

D) Solunumu ayarlamak

18.       I    - Nukleolus, RNA, protein ve DNA içerir.

II  – Nukleolus ilk kez FONTANA tarafından yılan balığı hücrelerinde nukleus içinde görülen yoğun granürler olarak tanımlanmıştır

III- Bakterilerde nukleolus yoktur.

Hangileri nukleolus için doğrudur?

A) Yalnız I                                                         C) I ve II

B) Yalnız II                                                       D) I, II ve III

19.       Hangisi elektron mikroskobu ile nukleusun ince yapısında yer alan bölgelerden değildir?

A) Pars Fibrosa                                                  C) Matriks

B) Pars Kromozoma                                             D) Pars Matriks

20.       Hangisi kromozomların sentromeri bir uca daha yakın olanlara verilen isimdir?

A) Metasentrik                                                  C) Submetasentrik

B) Akrosentrik                                                  D) Telosentrik

21.       Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerde birim zamanda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilişkili değildir?

A)  Lizozom                                                      C) Mitekondri

B) Sıcaklık                                                       D) Glikoz

22.       Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıda alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir?

A) Hücre zarının geçirgen olması                       

B) Hücrede nişasta bulunması

C) Hücrede Lizozom bulunması               

D) Stoplazmadaki karbondioksit karbondioksit miktarının çok olması

23.       Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca bitkilerin hücre bölünmesinde görülür.

A) Orta lamel oluşması                                        C) Sentriolün işlevi

B) İğ ipliklerinin oluşması                                   D) Stoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

24.       Bitki hücresinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır.

I    - Karbondioksitin açığa çıkarılması

II  – Suyun parçalanması

III- Nişastanın depolanması

Bu olaylardan hangileri kloroplastlar da gerçekleşir?

A) I                                                                   C) III

B) II                                                                  D) I ve III

25.       Zarı doğrudan geçemeyen bazı taneciklerin zardaki özel bir taşıyıcı proteine bağlanarak zarı geçmesine …………… denir.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Basit Düfüzyon                                              C) Aktif Taşınım

B) Kolaylaştırılmış Düfüzyon                              D) Doğrudan Geçiş

26.       Hücre zarından geçerek maddelerin bir cep yaparak bir yerden bir yere taşınmasına ………… denir.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Osmoz                                                           C) Endositoz

B) Ekzositoz                                                       D) Tuzlar

27.       Bazı hücreler bazik boyalarla boyandığı zaman sitoplazmanın belli bir bölgesi diğer sitoplazma bölgelerine oranla daha koyu boyanır. Bu bölgeye …………… denir.

Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

A) Bazofilik Sitoplazma                                      C) Kerotinazyon

B) Kromidiyal Sitoplazma                                    D) Ergastroplazma

28.       Nukleoplazma aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A) Nukleus Matriksi                                           C) Hücre Sıvısı

B) Ankilem                                                         D) Nükleus Laminası

29.       Aşağıdakilerden hangisi mikropinositonozun görevlerinden biridir?

A) Hücrede hemoglobini oluşturacak ferritin moleküllerini hücre içine geçişini sağlar.

B) Hücrenin genel yapısını oluşturur.

C) Genetik bilgi taşır.

D) Hücre içi düzenleme yapar.

30.       Prokaryotların kromozomu hangi şekilde bulunur?

A) Kromozom kolları birbirine eşit.

B) Kromozomlar tek ve dairesel şekildedir.

C) Kromozomlar kısa ve dallanmış şekildedir.

D) Kromozomlar uzunlukları boyunca enine dizilmiştir.

31.       Aşağıdaki yapıların hangisinde “politen kromozom” bulunmaz?

A) Tükrük bezi                                                   C) Trake

B) Bağırsak epiteli                                              D) Böbrek Tübülleri

32.       Aşağıdakilerden hangisi Lizozomun fonksiyonlarından biri değildir.

A) Hücre içi sindirim yolu ile beslenme

B) Yaşlanan kırmızı kan hücrelerinin ve ölü hücrelerin yok edilmesi.

C) Kemik resorbsiyonu

D) Gen kontrolü

33.       Telosentrik kromozomun tanımı nedir?

A) Sentromeri ortada ve bu nedenle iki kolu birbirine eşit olan kromozom.

B) Sentromeri bir uçta olan ve iki kolu eşit olmayan kromozom.

C) Sentromeri bir uca daha yakın olan kromozom.

D) Sentromeri bir uca çok yakın olan kromozom

34.       Telomer nedir?

A) Kromozomların uç kısımlarına denir.

B) Bir kromozom çeşididir.

C) Kromozomlardaki sekonder boğuma verilen isim.

D) Kromozomlardaki primer boğuma verilen isim.

35.       Çok fazla özelleşmiş hücreler dışında kalan bütün hayvan ve bitki hücrelerinde nukleus bulunur.

Yukardaki bilgiler ısığında hangisinde nukleus bulunmaz?

A) Eritrosit hücreleri(memeli)                 C) Sinir Hücreleri

B) Çizgili kas hücreleri                           D) Barsak Epitel Hücreleri

36.       Aşağıdakilerden hangisi Ribozomların görevlerinden değildir?

A) Protein sentezi yapmak.                                 

B) Endoplazmik redikulumlara bağlanarak protein sentezini kolaylaştırma

C) Solunum görevini yapar

D) AH birimleri ile mRNA’ya bağlanarak polizomu oluşturma

37.       Bitki hücrelerin de Golgi Aygıtı bulunduğu, günümüzde yapılan araştırmalar sonucu bulunmuştur. Bitkilerdeki G.A’na ……………… adı verilir?

Yukardaki tanımda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi gelir?

A) Diktiyozom                                                    C) Sferezom

B) Polizom                                                          D) Golgiyozom 

38.       Yapılan araştırmalarda dış ve iç mitekondri zarı arasında iki enzim bulunduğu saptanmıştır.

Bu iki enzim çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asetil koenzim - Trikorboksilik

B) Adenilat kinaz – Nukleosid difosfokinaz

C) Sitokrom B5 – Sitokrom fosfolipit

D) Koenzim – Apoenzim

39.       Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hücrede ilgili enzim bulunmaması      

B) Molekülün suda çözünebilir olması

C) Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması

D) Molekül yapısının büyük olması

40.       Gelişmiş Organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin her ikiside bulunur?

A) Kromosom ve Sentrozom                     C) Pinositoz cebi ve Seliloz çeper

B) Ribozom ve Mitekondri                                   D) Liğnin ve Endositoz

41.       Çekirdeğin oluşumu ile ilgili olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom                                                        C) Primer ve sekonder boğum

B) Kromoplast                                                     D) Golgi Aygıtı

42.       Aşağıdakilerden hangisi sitoplazmik vakual sisteminin en özelleşmiş olan kısmıdır?

A) Ribozom                                                        C) Endoplazmik Redikulum

B) Lizozom                                                         D) Golgi Kompleksi

43.       Aşağıdakilerden hangisi sentriollerin görevlerinden biridir?

A) İğ ipliklerinin oluşmasında rol oynar.

B) Sil ve flagellumun b oksanem mikrotübüllerinin oluşumu.

C) Proteinlerin bir yerden bir yere taşınmasını sağlar.

D) Hücre zarının oluşumunda yer alır.

44.       Aşağıdakilerden hangisi Lizozomların fonksiyonlarından birisi değildir?

A) Hücre içi sindirim yolu ile beslenme

B) Yaşlanan kırmızı kan hücrelerinin ve ölü hücrelerin yok edilmesi.

C) Kemik resorbsiyonu

D) Hücre içine alınan zararlı maddeleri salgı yolu ile etkisiz hale getirme.

45.       Aşağıdakilerden hangisinde politen kromozomlarına rastlanmaz?

A) Ön ve orta barsaklarda                                  C) Karaciğer hücrelerinde

B) Trakelerde                                                    D) Dipter larvalarındaki tükrük bezlerinde

46.       Aşağıdakilerden hangisi golgi aygıtının E.R.’dan farklarından değildir?

A) Zarla çevrili yassı keselerden oluşumu

B) Gruplaşmış olarak stoplazmanın belli bir bölgesine yerleşmesi

C) Zarların üzerinde ribozom bulunmayışı

D) Dikdiyozom adı verilen yapı bulunur

47.       Hücre zarı üzerindeki seçici bağlama bölgesine tutunarak maddenin hücreye alınması olayına ………….. Denir?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getrilmelidir?

A) Aktif taşıma                                                              C) Fagositoz

B) Reseptör aracılığı ile endositoz                                  D) Ekzositoz

48.       Kemik resorbsiyonunu sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mitokondri                                                                 C)Lizozom

B)Ribozom                                                                     D)Golgi cisimcigi

49.       Bir başka molekülün aracılığı olmaksızın taneciklerin zardan kendi kinetik hareketleriyle geçişine  .............denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Birincil aktif taşınım                                                C) Basit düfüzyon     

B) İkincil aktif tasınım                                                 D) Kolaylaştırılmış difüzyon 

50.       -Kolorofil sentezleme

-Nişasta sentezleme

-inorganik madde tüketme

Canlı Hücrelerin tümü bu özelliklerden hangisine sahiptir?

A) Yalnız I                                                                  C) Yalnız III

B) Yalnız II                                                                D) I ve III

 

Cevap Anahtarı

1-B

2-D

3-B

4-D

5-A

6-B

7-B

8-C

9-A

10-A

11-B

12-B

13-D

14-D

15-A

16-C

17-D

18-D

19-D

20-B

21-A

22-B

23-A

24-B

25-B

26-C

27-C

28-B

29-A

30-B

31-D

32-D

33-B

34-A

35-A

36-C

37-D

38-B

39-D

40-B

41-D

42-D

43-B

44-D

45-C

46-A

47-B

48-C

49-C

50-C

 Ana Sayfa

http://ebuscan.tripod.com