Make your own free website on Tripod.com
 

TOHUMSUZ BİTKİLER

1. Bir canlının zigottan itibaren ergin bir fert oluncaya kadar geçirdiği gelişme olayına ............................. denir.

2. Biyolojik türün tanımını yapınız.

3. Endosporlardan olan izosporları isim olarak yazınız.

4. Bakterilerde kötü şartlara dayanıklı yapı ........................., Alglerde ise ........................ olarak adlandırılır.

5. Süt şekerini laktik aside çevirerek sevilen bir gıda (Yoğurt) oluşturan bakteri ............................................  dur.

6. Alglerden elde edilen ürünleri başlıklar halinde yazınız.

7. Diyatomelerde Eşeysiz üreme,  hücreler belirli küçüklüğe ulaşıncaya kadar devam eder. Dölün malsimum büyüklüğe ulaşabilmesi için Bir düzenleme olayına ihtiyaç vardır. Bunu ................... veya .......................... sağlar.

8. Chladophorales ordosuna ait Chladophora genusunun Hayat Devri hakkında bilgi veriniz.

9. Cyanophyta (Mavi Yeşil Alg) ile simbiyotik ilişki kuran (Liken) cinslere örnek veriniz.

10.  Klorellin antibiyotiğinin elde edildiği yeşil alg ................................. cinsi türlerindendir

11. Ulvales ordosunun genel özelliklerini  kısaca yazınız.

12. Bacillariophyta’da bulunan renk maddeleri ve fotosontez ürünleri nelerdir.

13. Laminarin ve Mannit .............................................. dan elde edilir.

14. Deniz yosunlarının en büyüğü ................................................ dir.

15. Rhodophyta türlerinin daha derin denizlerde yaşamasının nedenini açıklayınız.

16. Rhodophyta divisiosuna ait ekonomik önemi olan alglere örnek veriniz.

17. Bakterilerde görülen mezezom’un görevlerini yazınız.

18. Eşeyli üreme tiplerini isim olarak yazınız ve  gametangiogami’yi açıklayınız.

19. Hayat devrelerinde daima (n) kromozomlu safha bulunan bitkilere .............................. bitki denir.

20. Peritrik kamçı ...............................................................................................................................

  

 

1. Bir canlının ilk yaratılışından bugüne kadar geçirdiği gelişme olayına ................................ denir.

2. Türlerin kendi içinde ayrıldıkları alt birimleri yazınız.

3. Ekzosporlar hakkında bildiklerinizi yazınız

4. Mezozomun önemli görevlerini yazınız.

5. Havanın serbest azotunu tespit eden bakteri türü ............................................ dur.

6. Cyanophyta divisiosuna ait ekonomik değeri  olan alglere örnek veriniz.

8. Chladophorales ordosuna ait Chladophora genusunun Hayat Devri hakkında bilgi veriniz.

 

1. Bir canlının ilk yaratılışından bugüne gelinceye kadar geçirdiği gelişme olayına ............................. denir.

2. Kozmopolit tür: .............................................................................................................................denir.

    Sinonim ise; ..................................................................................................................................... dir.

3. Eşeysiz üreme tiplerinden olan Sporla üremenin tanımını yaparak Ekzosporlar hakkında bilgi veriniz.

4. Mantarları inceleyen bilim dalı .................... Algleri inceleyen bilim dalına ise ......................... denir.

5. Diplohaplont ne demektir. Tanımını yapınız.

6. Bitkilerle Simbiyotik ilişki içerisinde bulunan bakterilere iki örnek veriniz.

    a:                                                                            b:

7. Diyatomelerde Eşeysiz üreme,  hücreler belirli küçüklüğe ulaşıncaya kadar devam eder. Dölün maksimum büyüklüğe ulaşabilmesi için Bir düzenleme olayına ihtiyaç vardır. Bunu ................... veya .................... ..... sağlar.

8. Tek hücreli kamçısız algler morfolojik olarak .................................. ve ................................ 2’ye ayrılır

9. Cyanophyta (Mavi Yeşil Alg) ile simbiyotik ilişki kuran (Liken) cinslere örnek veriniz.

   a:                                          b:                                           

10.  Klorellin antibiyotiğinin elde edildiği yeşil alg ................................. cinsi türlerindendir

11. Alglerin içerdiği Fikobilinlerden olan Fikoeritrinin önemini yazınız.

12. Alglerden elde edilen ürünlerden olan Agar-agar’ın önemini yazınız.

13. Laminarin ve Mannit ........................... cinsinden dan elde edilir ve   ....................................................

....................................................................................................................................... gibi önemi vardır.

14. Rhodophyta (Kırmızı alg) ‘nın karakteristik depo ürünü ......................................................... dır.

15. Rhodophyta türlerinin daha derin denizlerde yaşamasının nedenini açıklayınız.

16.Oomycetes sınıfının cinsel sporlarına ...................................... denir.

17. Obligat parazit mantarların özelliği nedir. Örmek veriniz.

18. Tek Hücre Proteini ne demektir.

19. Mantarlar tarafından üretilen zehirli maddelere................................ denir.  Örnek:

20. Ascomycetes sınıfında görülen Ascusların geliştiği (Askokarp) fruktifikasyon yapılarını yazınız.

21. Mikoriza hakkında bilgi veriniz.

22. Bakterilerin Yüksek bitkilerden farkları nelerdir. Yazınız.

23. Likenin yapısında bulunan alglerin oluşturduğu tabakaya .................................... denir.

24. Tallus tiplerine göre Likenleri sınıfalandırınız.

25. Turnusol ve Orsein gibi boya maddelerinin elde adildiği Liken ...................................... cinsi türleridir.

26.  Tallophyta ve Bryophyta arasında görülen önemli farkları yazınız.

27. Ekmek yapımında kullanılan mantar .......................................................... dır.

28. Çandar Mahmuzu hastalığının etkeni ........................................................ adlı mantardır.

29.  Yemeklik mantara örnek veriniz.     A:                                          B:

30. Alg ve mantarın liken tallusuna katılışı az çok homojen ise  bu tip likenlere ............................... denir.

 

 

1. Trikom ....................................................................................... dır.

2. Basidium tiplerini yazınız. a:............................................ b: ...............................................

3. Eşeysiz üreme tiplerinden olan Sporla üremenin tanımını yaparak Ekzosporlar hakkında bilgi veriniz.

4. Mantarları inceleyen bilim dalı .................... Algleri inceleyen bilim dalına ise ......................... denir.

5. Haplont ne demektir. Tanımını yapınız.

6. Bakteriler morfolojik olarak üzüm salkımı şeklinde ise bu yapıya ......................... denir.

7. Diyatomelerde Eşeysiz üreme,  hücreler belirli küçüklüğe ulaşıncaya kadar devam eder. Dölün maksimum büyüklüğe ulaşabilmesi için Bir düzenleme olayına ihtiyaç vardır. Bunu ................... veya .................... ..... sağlar.

8. Tek hücreli kamçısız algler morfolojik olarak .................................. ve ................................ 2’ye ayrılır

9. Cyanophyta (Mavi Yeşil Alg) ile simbiyotik ilişki kuran (Liken) cinslere örnek veriniz.

   a:                                          b:                                           

10.  Klorellin antibiyotiğinin elde edildiği yeşil alg ................................. cinsi türlerindendir

11. Alglerin içerdiği Fikobilinlerden olan Fikoeritrinin önemini yazınız.

12. Alglerden elde edilen ürünlerden olan Agar-agar’ın önemini yazınız.

13. Laminarin ve Mannit ........................... cinsinden dan elde edilir ve   ....................................................

....................................................................................................................................... gibi önemi vardır.

14. Rhodophyta (Kırmızı alg) ‘nın karakteristik depo ürünü ......................................................... dır.

15. Rhodophyta türlerinin daha derin denizlerde yaşamasının nedenini açıklayınız.

16.Oomycetes sınıfının cinsel sporlarına ...................................... denir.

 

17. Obligat parazit mantarların özelliği nedir. Örmek veriniz.

18. Likenlerde eşeysiz üreme.............................................................................................................

................................................................................. yeni bireyi oluşturması şeklindedir.

19. Mantarlar tarafından üretilen ve sekonder metabolit olarak bilinen maddelere...............................

denir.

20. Ascomycetes sınıfında görülen Ascusların geliştiği (Askokarp) fruktifikasyon yapılarını yazınız.

21. Ekzotrof ve Endotrof Mikoriza hakkında bilgi veriniz.

22. Pteridophyta ve Bryophyta arasındaki farklar nelerdir. Yazınız.

23. Likenin yapısında bulunan alglerin oluşturduğu tabakaya .................................... denir.

24. Tallus tiplerine göre Likenleri sınıfalandırınız.

25. Turnusol ve Orsein gibi boya maddelerinin elde adildiği Liken ...................................... cinsi türleridir.

26.  Tallophyta ve Bryophyta arasında görülen önemli farkları yazınız.

27. Ekmek yapımında kullanılan mantar .......................................................... dır.

28. Çandar Mahmuzu hastalığının etkeni ........................................................ adlı mantardır.

29.  Yemeklik mantara örnek veriniz.     A:                                          B:

30. Alg ve mantarın liken tallusuna katılışı az çok homojen ise  bu tip likenlere ............................... denir.

 

 

1. Eşeysiz üreme tiplerinden olan Sporla üreme ne demektir.

2. Mantarları inceleyen bilim dalı .................... Algleri inceleyen bilim dalına ise ......................... denir.

3. Diplohaplont bitki ne demektir. Tanımını yapınız.

4. Bitkilerle Simbiyotik ilişki içerisinde bulunan bakterilere iki örnek veriniz.

    a:                                                                            b:

5. Tek hücreli kamçısız algler morfolojik olarak ......................... ve ......................... 2’ye ayrılır

6.  Klorellin antibiyotiğinin elde edildiği yeşil alg ................................. cinsi türlerindendir

7. Alglerin içerdiği Karotenoidler ........................... ve ................................. olarak 2’ye ayrılır

8. Alglerden elde edilen ürünlerden olan Agar-agar’ın önemini yazınız.

9. Karregeen ........................... gibi kırmızı alglerden elde edilir.

10. Göllerde ışığa göre tabakalaşma nasıl olmaktadır.

11. Kok şeklinde bakterilerin bölünmesi sonu 4  hücre bir arada bulunuyorsa ................... denir.

12. Epifitik algler ..............

13. Mayoz bölünme sonucu meydana gelen bütün spor tiplerine ............................ denir.

14. Alg ne demektir.......

15. Fitoplanktonun tanımını yapınız............

16.  Bir canlının yaşadığı yere ............................. denir.

17.  Trikom .......................................................  denir.

18. Tifo’ya sebep olan bakteri .......................... , Dizanteriye sebep olan ise ..........................  dır.

19. Alglerin sınıflandırılmasında gözönünde tutlacak olan kriterler nelerdir.

20. Tek hücreli kamçısız algler örnek veriniz.    

21. Bakterilerde kötü şartlara dayanıklı olan yapıya .................................... denir.

22. Bakterilerde kamçılar çok sayıda olup bütün yüzeyi kaplamış ise ............................ denir.

23. Kar ve buzlar üzerinde yaşayan alg topluluğuna ............................................... denir.

24. Viruslarda Kapsidi oluşturan alt birimlere .............................. denir.

25. Arkegonium ile Anteridium arasındaki farklılıkları yazınız.

Ana Sayfa